Programma
Muzuder Iepen Loft Festival wurd in dei mei lekker iten en drinken, goeie muzyk en leuke aktiviteiten foar jong en âld. Oanfang: 16:16 oere en de lokaasje is "Oan de Buorren" te Reduzum. It programma folget gau, dus hâld ús hjir en op Facebook & Instagram (@muzuder) yn ‘e gaten foar al it nijs!


Programma
Tweets