Laatste Nieuws
Wy presintearje it "Muzuder Iepen Loft Festival"- M.I.L.F.

Op 4 july 2020 is it safier, it earste Muzuder Iepen Loft Festival!

Stel dy ris foar... In sinnige sneon yn july, lekker iten en drinken, goeie muzyk en leuke aktiviteiten foar jong en âld!

Wy binne al drok dwaande mei de tariedingen, dus de kommende tiid sille jim mear fan ús hearre. Hâld ús hjir en op Instagram (@muzuder) yn ‘e gaten foar al it nijs!

Nieuws - Muzuder Rock
 

Line-Up M.I.L.F. 2020

lineup
 

Laatste updates