Laatste Nieuws
Fryske oerpunkers op Muzuder Rock 2016

Sex Pistols eat your heart out. Op sneon 12 maart 2016 steane de Fryske oerpunkers fan Murder Inc. III op it podium fan Muzuder Rock.

Yn 1983 binne se út ein set en hawwe oant 1986 al hiel
wat optredens dynt, wat net altiid goed ôfrûn
(fleanende gitaren, lûdsoerlêst ens.).

Ferlinne jier binne se wer byelkoar en hawwe der nocht
oan om op Muzuder Rock te knallen.

PS Eardopkes binne by de yngong te krijen.

www.facebook.com/MurderIncIII

Murder Inc. II
Line-Up 2016
Line-Up Icky Pack
Line-Up Murder Inc. II
Line-Up Hotstop
Maycingers
Tweets
Sponsors
Sponsors Muzuder Rock Hindrik de Jager Van Lieshout & Co Multiservice S. Peul Montage en Timmerbedrijf Hoveniervelstra Atw Electra Transportbedrijf Bakker Café Bar de Welp Sjoerd de boer Rudi Fennema Arie Broekstra Sign Store